Điện thoại: 02513 864 198 - 02513 866 239 

Email: c3.thongnhata@dongnai.edu.vn 

Trang Điện tử: thongnhata.edu.vn